Tăng tốc chuyển dịch Cơ sở hạ tầng Doanh nghiệp lên AWS Cloud

Trong bài đăng blog này, CMC Telecom sẽ khám phá năm nguyên tắc hướng dẫn hàng đầu mà CMC Telecom khuyến nghị bạn cần giải quyết trước khi bắt đầu quá trình chuyển đổi quy mô lớn từ cơ sở hạ tầng tại chỗ On-Premises lên đám mây AWS. CMC Telecom nhận ra việc chuyển…