New releases

CMC Cloud Management Platform

Nền tảng quản lý cloud tiện dụng và hiệu quả

Đăng nhập

Khởi nguồn từ sự thấu hiểu
những khó khăn của khách hàng
khi quản lý hạ tầng AWS Cloud

Quản lý tài nguyên đám mây

  • Visibility on cloud resources utilization in a single dashboard
  • Summarized and Detailed view on resources across accounts and regions

Quản lý chi phí
đám mây

  • Monitor daily and monthly cost break-down
  • Insights on the services cost you the most

Tăng cường bảo mật & tuân thủ

  • Quét và đề xuất cách khắc phục các vấn đề bảo mật
  • Trạng thái tuân thủ theo thời gian thực các tiêu chuẩn bảo mật như PCI DSS, NIST, CIS, HIPAA…