Giải pháp số dịch chuyển ứng dụng AWS Application Migration Service (AWS MGN) vừa bổ sung các tính năng mới hỗ trợ hoạt động kiểm tra, cấu hình, hiện đại hóa ứng dụng. Chuyên gia MultiCloud của CMC Telecom giải thích chi tiết về cập nhật này.

AWS MGN là giải pháp giảm thiểu tối đa các quy trình thủ công tiêu tốn thời gian, dễ gây lỗi bằng cách tự động hóa quá trình chuyển đổi các máy chủ nguồn, sao cho chúng có thể chạy trực tiếp, tự nhiên trên nền tảng AWS. Ngoài ra, giải pháp này cung cấp các tùy chọn tự động hóa được xác định trước và tùy chỉnh để doanh nghiệp có thể lựa chọn trong quá trình dịch chuyển ứng dụng. Điều này giúp doanh nghiệp đơn giản hóa việc áp dụng các quá trình hiện đại hóa cho ứng dụng trong khi dịch chuyển lên AWS Cloud.

Các tính năng mới AWS MGN vừa bổ sung bao gồm:

Cấu hình nhóm tự động co dãn (Autoscaling group configuration) cho các ứng dụng web nhằm đảm bảo tính linh hoạt và khả năng sẵn sàng cao: Chuyên gia MultiCloud của CMC Telecom giải thích chi tiết, tính năng này giúp doanh nghiệp tự động điều chỉnh quy mô ứng dụng web dựa trên công việc hoặc yêu cầu. Điều này có nghĩa rằng, các ứng dụng sẽ luôn đảm bảo tính sẵn sàng và đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Kiểm tra nhãn (Tagging validation) để đảm bảo sự đồng nhất về dữ liệu của nguồn và máy chủ: Ông Đặng Tuấn Thành – Giám đốc MultiCloud của CMC Telecom chia sẻ: “Việc kiểm tra nhãn là hoạt động nhằm xác minh rằng các nhãn (tags) hoặc thông tin đi kèm với các tài nguyên và ứng dụng được dịch chuyển đúng cách. Đồng thời hoạt động này sẽ đảm bảo thông tin sẽ luôn được đồng nhất trong quá trình dịch chuyển”.

Kích hoạt AWS Migration Hub Refactor Spaces để tăng tốc quá trình hiện đại hóa ứng dụng bằng cách tự động tạo môi trường hiện đại hóa trong AWS: Các môi trường hiện đại hóa này bao gồm cơ sở hạ tầng AWS cần thiết để tiến hành việc hiện đại hóa ứng dụng, dựa trên phương pháp “strangler fig” để chuyển đổi từ ứng dụng monolithic sang kiến trúc microservices.

Việc cấu hình nhóm tự động co dãn và kiểm tra nhãn hiện nay đều có sẵn ở mọi khu vực mà AWS triển khai AWS Application Migration. Tuy nhiên, hoạt động tích hợp AWS Migration Hub Refactor Spaces chỉ có sẵn trong các khu vực mà cả AWS Application Migration và AWS Migration Hub được triển khai. AWS hiện đang tiến hành cập nhật dần cho những khu vực còn lại.

Kể từ 2017, CMC Telecom đã hợp tác với AWS và mang đến cho nhiều doanh nghiệp trong – ngoài nước các tư vấn chiến lược, đào tạo nhân sự chuyển đổi hạ tầng lên AWS Cloud. Hiện nay, CMC Telecom là Đối tác Dịch vụ Cấp cao của AWS tại Việt Nam, đồng thời vừa trở thành Đối tác AWS Migration Competency trong tháng 8/2023.

Để bắt đầu sử dụng AWS Application Migration miễn phí, doanh nghiệp truy cập vào: https://console.aws.amazon.com/mgn/home