Amazon VPC - Virtual Private Cloud

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) cho phép bạn khởi chạy các tài nguyên AWS vào một mạng ảo mà bạn đã xác định. Mạng ảo này gần giống với mạng truyền thống mà bạn sẽ vận hành trong trung tâm...

Xem thêm
Simple Storage Service (S3)

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng (object) cung cấp khả năng thay đổi theo quy mô, tính khả dụng của dữ liệu, tính bảo mật và hiệu năng hàng đầu. Amazon S3 đư...

Xem thêm
Tại sao lại cần sử dụng Amazon EC2 auto scaling?

Amazon EC2 Auto Scaling là 1 trong những dịch vụ rất quan trọng của AWS, nó giúp các ứng dụng của khác hàng hoạt động tốt nhất, đáp ứng cao nhất nhu cầu của doanh nghiệp, tối ưu hóa chi phí vận hành c...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ