Amazon Route 53

Để xây dựng một hệ thống dựa trên nền tảng Cloud Amazon Web Services - AWS. Ngoài các dịch vụ phổ biến như: Elastic Compute Cloud - EC2, Simple Cloud Storage - S3, Amazon Virtual Private Cloud - VPC,...

Xem thêm
AWS Backup

AWS Backup được xây dựng dựa trên các khái niệm sau: Quy tắc sao lưu: các quy tắc sao lưu xác định một bản sao lưu, lập lịch, chu kỳ và cửa sổ sao lưu. Quy tắc sao lưu có thể được áp vào một tài nguy...

Xem thêm
AWS Storage Gateway

AWS Storage Gateway là dịch vụ hybrid cloud storage cung cấp cho bạn quyền truy cập từ on-premises vào cloud storage gần như là không giới hạn. Khách hàng sử dụng Storage Gateway để đơn giản hóa việc...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ