AWS Organization

AWS Organization là nơi quản lý các account, các account này chỉ có một hoặc một nhóm người có quyền hạn cao nhất quản lý, không phải là IAM User mà các developer sử dụng để thao tác với AWS. Mục đíc...

Xem thêm
AWS IAM - Identity & Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) cho phép bạn quản lý quyền truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên AWS một cách an toàn. Sử dụng IAM, bạn có thể tạo và quản lý người dùng, nhóm người dùng tron...

Xem thêm
AWS WAF - Web Application Firewall

WAF là dịch vụ firewall cho tầng ứng dụng như lọc, theo dõi và chặn HTTP traffic đến web service, WAF có thể chống tấn công các mối nguy bảo mật của ứng dụng web như SQL injection, cross-site scriptin...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ