AWS IAM - Identity & Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) cho phép bạn quản lý quyền truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên AWS một cách an toàn. Sử dụng IAM, bạn có thể tạo và quản lý người dùng, nhóm người dùng tron...

Xem thêm
AWS Organization

AWS Organization là nơi quản lý các account, các account này chỉ có một hoặc một nhóm người có quyền hạn cao nhất quản lý, không phải là IAM User mà các developer sử dụng để thao tác với AWS. Mục đíc...

Xem thêm
Amazon CloudFront

Amazon CloudFront là 1 dạng CDN giúp tăng tốc độ tải 1 trang web tĩnh hoặc động đến với user của bạn. Vì sao CloudFront có thể tăng tốc độ tải data cho bạn? Đó là vì CloudFront phân phối content của b...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ