AWS Backup

AWS Backup được xây dựng dựa trên các khái niệm sau: Quy tắc sao lưu: các quy tắc sao lưu xác định một bản sao lưu, lập lịch, chu kỳ và cửa sổ sao lưu. Quy tắc sao lưu có thể được áp vào một tài nguy...

Xem thêm
Amazon Route 53

Để xây dựng một hệ thống dựa trên nền tảng Cloud Amazon Web Services - AWS. Ngoài các dịch vụ phổ biến như: Elastic Compute Cloud - EC2, Simple Cloud Storage - S3, Amazon Virtual Private Cloud - VPC,...

Xem thêm
Amazon CloudFront

Amazon CloudFront là 1 dạng CDN giúp tăng tốc độ tải 1 trang web tĩnh hoặc động đến với user của bạn. Vì sao CloudFront có thể tăng tốc độ tải data cho bạn? Đó là vì CloudFront phân phối content của b...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ