Amazon DynamoDB - Dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL nhanh và linh hoạt cho mọi quy mô

Hiện nay, khi làm việc với Database chúng ta quá quen với những SQLServer, MySQL, PostgreSQL … Điểm chung của những database này là sử dụng ngôn ngữ SQL để truy vấn dữ liệu. Nhưng có một dạng Database...

Xem thêm
Amazon Aurora

Amazon Aurora là một phần của dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu của Amazon là Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Đây là một dịch vụ web nhằm đem lại cho người dùng khả năng dễ dàng cài đặt,...

Xem thêm
AWS WAF - Web Application Firewall

WAF là dịch vụ firewall cho tầng ứng dụng như lọc, theo dõi và chặn HTTP traffic đến web service, WAF có thể chống tấn công các mối nguy bảo mật của ứng dụng web như SQL injection, cross-site scriptin...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ