Simple Storage Service (S3)

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng (object) cung cấp khả năng thay đổi theo quy mô, tính khả dụng của dữ liệu, tính bảo mật và hiệu năng hàng đầu. Amazon S3 đư...

Xem thêm
Amazon VPC - Virtual Private Cloud

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) cho phép bạn khởi chạy các tài nguyên AWS vào một mạng ảo mà bạn đã xác định. Mạng ảo này gần giống với mạng truyền thống mà bạn sẽ vận hành trong trung tâm...

Xem thêm
AWS Storage Gateway

AWS Storage Gateway là dịch vụ hybrid cloud storage cung cấp cho bạn quyền truy cập từ on-premises vào cloud storage gần như là không giới hạn. Khách hàng sử dụng Storage Gateway để đơn giản hóa việc...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ