Giới thiệu những tính năng mà AWS Transfer Family hỗ trợ cho Amazon Elastic File System

AWS Transfer Family hiện hỗ trợ gửi file sang các hệ thống file Amazon Elastic File System (Amazon EFS), cho phép khách hàng của AWS Transfer Family dễ dàng cung cấp cho các đối tác kinh doanh và khác...

Xem thêm
AWS Server Migration Service hiện hỗ trợ khoảng thời gian sao chép hàng giờ

AWS Server Migration Service hiện hỗ trợ khoảng thời gian sao chép hàng giờ, cho phép khách hàng giảm thiểu thời gian downtime khi di chuyển máy chủ tại chỗ sang Amazon EC2

Xem thêm
AWS Server Migration Service bổ sung hỗ trợ cho mã hóa AMI

AWS Server Migration Service (SMS) hiện cho phép người dùng lưu khối lượng máy chủ tại chỗ dưới dạng Amazon Machine Image (AMI) được mã hóa. Người dùng có thể sử dụng tính năng này để mã hóa tất cả dữ...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ