AWS Database Migration Service hiện hỗ trợ áp dụng song song khi sử dụng Redshift làm mục tiêu trong quá trình sao chép đang diễn ra

AWS Database Migration Service (AWS DMS) đã mở rộng chức năng của mình bằng cách hỗ trợ áp dụng song song khi sử dụng Redshift làm mục tiêu trong quá trình nhân rộng. Amazon Redshift là dịch vụ kho dữ...

Xem thêm
Sử dụng AWS Secrets Manager để chuyển hướng nguồn AWS Data Migration Service của bạn và xác định thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu

Bắt đầu từ hôm nay, bạn có thể sử dụng AWS Secrets Manager để chuyển hướng thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu đích và nguồn của AWS Database Migration Service (DMS) . Chuyển hướng vòng thông tin xác th...

Xem thêm
AWS Snowcone hiện hỗ trợ các luồng đa hướng và định tuyến bằng cách cung cấp instance có quyền truy cập trực tiếp vào các external network

AWS Snowcone hiện hỗ trợ các luồng phát đa hướng, định tuyến, cân bằng tải và các trường hợp sử dụng mạng khác bằng cách cho phép các instance trên thiết bị Snow có quyền truy cập trực tiếp vào extern...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ