Amazon Redshift ra mắt node RA3.xlplus với bộ nhớ có thể quản lý

Amazon Redshift RA3 với bộ nhớ có thể quản lý là loại node thế hệ mới nhất và cho phép người dùng mở rộng quy mô tính toán và lưu trữ một cách độc lập. Hôm nay, chúng tôi công bố RA3.xlplus - thành vi...

Xem thêm
Amazon Redshift hiện hỗ trợ kiểm soát truy cập chi tiết trên các lệnh COPY và UNLOAD

Giờ đây, bạn có thể cấp đặc quyền để chạy các lệnh COPY và UNLOAD cho những người dùng và nhóm khác trong cluster Amazon Redshift của mình để tạo chính sách kiểm soát truy cập chi tiết hơn.

Xem thêm
Amazon Redshift doubles managed storage quota to 128 TB per node for RA3.16XL and RA3.4XL node-types

Amazon Redshift, the most widely used cloud data warehouse, doubles the managed storage capacity for RA3.16XL and RA3.4XL node-types to 128 TB per node. If your data is growing rapidly, doubling the m...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ