AWS Database Migration Service hiện hỗ trợ áp dụng song song khi sử dụng Redshift làm mục tiêu khi quá trình sao chép đang diễn ra

AWS Database Migration Service (AWS DMS) đã mở rộng chức năng của mình bằng cách hỗ trợ áp dụng song song khi sử dụng Redshift làm mục tiêu trong quá trình nhân rộng.

Xem thêm
AWS OpsHub dành cho AWS Snow Family hiện có sẵn trên Linux

AWS OpsHub bây giờ đã có thể hỗ trợ cho hệ điều hành Linux.

Xem thêm
AWS Database Migration Service hiện hỗ trợ sử dụng Amazon DocumentDB 4.0 làm nguồn

AWS Database Migration Service (AWS DMS) đã mở rộng chức năng bằng cách thêm hỗ trợ cho Amazon DocumentDB 4.0 làm nguồn

Xem thêm
CHỦ ĐỂ