Amazon Redshift hiện hỗ trợ kiểm soát truy cập chi tiết trên các lệnh COPY và UNLOAD

Giờ đây, bạn có thể cấp đặc quyền để chạy các lệnh COPY và UNLOAD cho những người dùng và nhóm khác trong cluster Amazon Redshift của mình để tạo chính sách kiểm soát truy cập chi tiết hơn.

Xem thêm
Amazon Redshift doubles managed storage quota to 128 TB per node for RA3.16XL and RA3.4XL node-types

Amazon Redshift, the most widely used cloud data warehouse, doubles the managed storage capacity for RA3.16XL and RA3.4XL node-types to 128 TB per node. If your data is growing rapidly, doubling the m...

Xem thêm
Amazon Redshift mang lại hiệu suất cold query tốt hơn cho ba vùng AWS region mới

Hiệu suất cold query được cải thiện hiện khả dụng ở các khu vực Nam Mỹ (São Paulo), Canada (Central) và Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai).

Xem thêm
CHỦ ĐỂ